• ro
 • en

Instituția de la origine

Instituţia Publică Consiliul Consultativ de Expertiză (prescurtat - I.P. CCE) a fost creată în baza Hotărîrii nr. 69 din 29.03.2012 a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţă a Moldovei, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 27.07.2012 şi a început desfășurarea activității din 01.08.2012.

I.P. CCE este о instituţie din sfera științei și inovării, cu autonomie financiară, formată în conformitate cu prevederile art. 79 ale Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.259-XV din 15 iulie 2004. Activitatea I.P. CCE este reglementată de Acordul de parteneriat dintre Guvern și Academia de Științe a Moldovei.

Instiuţia are calitatea  de  persoană juridică, responsabilă în fața Consiliului Suprem pentru Știintă și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei. Fondator: Academia de Științe a Moldovei.

I.P. CCE dispune de balanță proprie, cont bancar, inclusiv trezorerial (în lei moldoveneşti), ștampila (cu denumirea sa în limba română), sigla proprie și formulare cu antet.

Sarcina I.P. CCE constă in organizarea procesului de expertiză a proiectelor din sfera științei și inovării.

Procesul de expertiză, este organizat de I.P. CCE printr-un un sistem de acţiuni, avînd ca scop analiza şi expertizarea proiectelor concepţiilor de programe de stat, proiecte de inovare şi transfer tehnologic şi propunerilor de proiecte din cadrul acestora, a proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, proiecte independente, proiecte de organizare a manifestărilor ştiinţifice, proiecte pentru editarea monografiilor/lucrărilor de valoare şi dosarelor privind acordarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, formularea concluziilor argumentate ştiinţific despre raţionalitatea şi oportunitatea efectuării acestor proiecte din contul mijloacelor bugetului de stat şi din alte surse de finanţare.

Principiile de bază ale activității instituției:

 • Transparenţa procesului de expertizare;
 • Competenţa profesională a experţilor în domeniul ştiinţific de profil;
 • Obiectivitatea, lipsa conflictului de interese şi anonimatul experţilor;
 • responsabilitatea pentru analiza completă şi autentică, justificarea recomandărilor expertizei;
 • Confidenţialitatea şi protecţia dreptului de proprietate intelectuală;
 • Deontologia şi etica profesională.

În activitatea sa, I.P. CCE menține o strînsă colaborare cu următoarele instituții naționale:

 • Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Știință a Moldovei, în vederea executării politicii de stat din sfera cercetării-dezvoltării-inovării, a dezvoltării strategiilor și a planurilor de acțiuni, precum și a raportării privind desfășurarea activitații instituției.
 • Centrul pentru Finanțarea Cercetărilor Fundamentale și Aplicative, în vederea organizării și efectuării expertizei conceptelor de programe de stat si a propunerilor de proiecte din cadrul acestora, a conceptelor de proiecte de cercetări științifice fundamentale, de cercetări științifice aplicative, independente, proiecte instituționale, proiecte de organizare a manifestărilor științifice, propuneri de proiecte pentru editarea monografiilor/lucrărilor de valoare;
 • Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, în vederea organizării expertizei proiectelor de inovare și transfer tehnologic, de infrastructură, precum și altor propuneri de proiecte din cadrul acestora;
 • Centrul Proiecte Internaționale în vederea organizării expertizei proiectelor bilaterale;
 • Secțiile de Știință a Acedemiei de Știință a Moldovei, în vederea perfecționării serviciului de expertiză și soluționării chestiunilor legate de procesul de expertiză;
 • Organele administrației publice centrale (ministere), în vederea desfășurării procesului de expertiză;
 • Alte entități din sfera științei (instituții de cercetare, universități, organizații non-guvernamentale etc.), în vederea atragerii comunității științifice în desfășurarea procesului de expertiză.

Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Știință a Moldovei, Centrul Finanțare Proiecte Fundamentale și Aplicative, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și Centrul Proiecte Internaționale anunță public obiectivele concursului, condițiile de participare și formularele-tip de prezentare a propunerilor de programe/proiecte la concurs. Conform anunțului propunerile/proiectele recepționate se examinează corespunderea acestora condițiilor de eligibilitate, apoi sunt transmise I.P. CCE în original și pe suport electronic pentru a fi supuse procesului de expertiză.

 • I.P. CCE organizează și coordonează activitățile de expertiză a proiectelor recepționate conform legislației în vigoare.
 • Ca urmare a organizării procesului de expertiză, rezultatele expertizei obținute împreună cu proiectele recepționate sunt remise organizatorilor concursului.
 • I.P. CCE urmărește îndeplinirea procesului de expertiză în strictă conformitate cu legislația în vigoare.